REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

1) Sprzedawca – Firma Usługowo - Handlowa Wojciech Kaczmarczyk z siedzibą we Wrocance, ul. Krośnieńska 11, NIP 684-000-64-62 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.

2) Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej .

3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną solid3d.pl.

4) Usługi – usługi wydruku, serwisu, oraz inne dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5) Towary - rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Kupującego przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.

6) Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Kupującego na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.

7) Dostarczanie Produktów - sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.

8) mail – adres poczty elektronicznej;

9) Strony - Sprzedawca i Kupujący.

§2

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów.

3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Kupującego zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Kupujący, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Kupującego, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3

Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) usług wydruku za pośrednictwem Serwisu.

§ 4

Zawarcie Umowy

1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.

3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Kupującego przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Kupującego adres mailowy.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Kupującego adres mailowy w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.

5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Realizacji.

6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5

Składanie Zamówienia

1. Składanie zamówienia następuje poprzez:

a) Kontakt telefoniczny pod nr tel. 791604488.

b) Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej.

c) Wysłanie maila na adres mailowy kontakt@solid3d.pl.

§6

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie podanym drogą mailową.

2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7

„Dostawa” Usługi

1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia / mailu, o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.

2. Koszt dostawy jest zależny od wielkości zamówienia i wybranego rodzaju dostawy.

3. Czas wysyłki jest zależny od wielkości zamówienia i jest określany przed finalizacją zamówienia przez klienta.

§ 8

Wymagania techniczne

1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Firefox w wersji co najmniej 20.0.

c) włączona obsługa Cookies i Java Script

2. W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 9

Polityka plików cookies

1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.

2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. W każdym czasie Kupujący może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Kupujący może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plikówcookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Kupującego.

5. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Kupującego i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

c) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

8. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§ 10

Płatności

1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.

2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w ofercie wykonania usługi przesłanej na maila Kupującego.

3. Kupujący jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.

4. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Usługi lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Zapłata jest możliwa w formie:

a) Gotówkowej przy odbiorze;

b) Przelewem na konto 32862700012021800049740001.

c) Płatności drogą elektroniczną.

6. Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

7. Jeżeli Kupujący zgłosi w formularzu zamówienia / mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§11

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Kupujący może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:

o oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

o skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@solid3d.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

o oznaczenie Kupującego (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

o opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§12

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.

3. Kupujący może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Usługi.

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.

5. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Kupującego o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

11. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.

d) Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Kupującego, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Kupującego oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

e) Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

§13

Własność intelektualna

1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Kupującego realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

2. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Kupującego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Sprzedawca w zakresie usług druku udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Kupującego. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Kupującego lub Sprzedawcę.

2. Kupujący nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Kupującego.

4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Kupującego formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Kupujący.

6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Aby otrzymać wycenę wykonania usługi 3d prosimy o przesłanie do nas dokumentacji poprzez formularz znajdujący się poniżej lub bezpośrednio na nasz adres email.

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w celu dobrania odpowiedniej technologii wykonania elementów, aby spełnić wszystkie Twoje oczekiwania.

Wszytkie wyceny i konsulatacje wykonujemy bezpłatnie. Przy projektach powyżej 400zł przesyłka jest darmowa.

Popiersie

1.Przesłanie dookumentacji
i wycena projektu

Popiersie

2. Reazlizacja zamówienia.

Popiersie

3. Wysyłka elementów.


Wyślij projekt do wyceny!

Kontakt z nami

Zapraszamy serdecznie do kontaktu - czekamy na Ciebie.

Podaj proszę swoje imię.
Podaj proszę swój email.
Zostaw swoją wiadomość..
Załącz plik
Twoja wiadomość została wysłana
Wystąpił błąd podczas wysyłania.

Soli3d +48 791 604 488 info@solid3d.pl Facebook
ul. Woronicza 38/27
31-409 Kraków
Polska

Działamy na terenie całej Polski, a naszą główną siedzibą jest Kraków, gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych wydruków.
Zamówienia wysyłamy również za pomocą kuriera lub Poczty Polskiej.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ